Techniki skutecznego uczenia się

Uczenie się stanowi podstawową formę poznawania świata i funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym. Pytanie Jak się uczyć skutecznie? jest wciąż aktualne i skłania do poszukiwania nowych sposobów skutecznego zapamiętywania wiedzy. W procesie uczenia się dzieci i młodzieży mentorem jest nauczyciel, który powinien uczyć jak należy się uczyć.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych technik uczenia się, ale też rozumienie mechanizmów uczenia się w odniesieniu do indywidulanych preferencji modalnych, stylu poznawczego i stylu uczenia się. Zajęcia warsztatowe pozwolą uczestnikom szkolenia na poszerzenie wachlarza dotychczasowych sposobów uczenia się poprzez poznanie własnych preferencji, swoich mocnych stron czy modelu inteligencji wielorakiej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą poprawić jakość własnego uczenia się, a w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy są mentorami dla dzieci i młodzieży i wprowadzają uczniów w tajniki uczenia się. Od tego jak się uczymy zależą bowiem nasze efekty edukacyjne, osiągniecia szkolne i pozaszkolne.

Ramowy program szkolenia:

L.p.

                 MODUŁ

             TEMATYKA

I

Uczenie się jako złożony proces

1.Prawa i zasady uczenia się

2.Organizacja procesu uczenia się i jego uwarunkowania

3.Pamięć i jej funkcjonowanie

4.Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera

 

II

          

Style uczenia się i możliwości indywidualne

5.Specjalziacja półkul mózgowych

6.Indywidualne preferencje związane z uczeniem się

7.Style poznawcze a style uczenia się

8.Indywidualne style uczenia się i ich wykorzystanie

 

 

III

 

 

Techniki pamięciowe i graficzne notatki

9. Mnemotechniki

10. Technika łańcuchów skojarzeń

11.Technika haków

12.System cyfrowo-literowy

13.Technika szybkiego czytania

14. Technika notowania nielinearnego

IV

Techniki relaksacji w uczeniu się

 

15. Uczenie się z muzyką

16. Treningi relaksacyjne dla dzieci i młodzieży

       

                                                                                              Opracowała B. Skałbania

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu