Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej

Pedagogika profilaktyki Warszawa

Pedagogika profilaktyki I stopnia (studia niestacjonarne)

Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej to specjalność, którą kierujemy przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu pedagog o specjalności pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej.

Studia są prowadzone przy użyciu nowoczesnych form i metod nauczania.

Wybrane bloki przedmiotowe w ramach realizowanej siatki godzin są prowadzone „zdalnie” przy użyciu platformy e-learningowej. Platforma pozwala na skuteczne pozyskiwanie wiedzy w zaciszu własnego domu.

Studia pedagogika profilaktyki I stopnia mają na celu zapewnienie studentowi jak najpełniejszej i jak najbardziej wszechstronnej wiedzy z dziedziny pedagogiki i kryminologii. W ramach realizowanych studiów student zdobywa wiedzę na temat: patologii społecznych, form zachowań dewiacyjnych, mechanizmów kontroli społecznej, mechanizmów warunkujących zachowanie przestępcy, środowiskowym czynnikom kryminogennym i wielu innym.

Kształcenie w ramach omawianego kierunku studiów ma za zadanie wyrobienie umiejętności analizy procesów determinujących przestępczość oraz powstawanie patologii społecznych, a przez to przygotowanie do pracy w rożnego rodzaju placówkach i instytucjach prowadzących działalność prewencyjną i przeciwdziałających przemocy.

Podczas studiów student zdobywa wiedzę oraz umiejętności niezbędne do praktycznej pracy w zawodzie oraz pracy naukowej realizowanej w ramach projektowania działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy i ochronę jednostek przed szkodliwym wpływem dysfunkcyjnego środowiska społecznego i wychowawczego.

Przedmioty w ramach siatki godzin:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • niedostosowanie społeczne – psychologia
 • psychologia sądowa
 • praca kuratora sądowego – warsztat i metodyka
 • probacja
 • zachowania ryzykowne – profilaktyka
 • zachowania dewiacyjne – teorie
 • profilaktyka kryminologiczna

Kompetencje zawodowe

Po ukończeniu studiów pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej absolwent ma uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga o specjalności pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie w placówkach socjalizacyjnych, placówkach interwencyjnych, a także placówkach prowadzących działania resocjalizacyjne i penitencjarne. Z pomocy pedagoga specjalizującego się w pedagogice profilaktyki i prewencji kryminalnej korzystają rodzinne ośrodki konsultacyjno-diagnostyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a także świetlice środowiskowe.

Dalsze kształcenie

Uzyskanie tytułu licencjata uprawnia absolwentów studiów do podjęcia nauki w ramach studiów uzupełniających II stopnia oraz uczestnictwa w szkoleniach i innych formach dokształcania się.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu