Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Warszawa

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I stopnia (studia niestacjonarne)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek studiów dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji koniecznych do podjęcia pracy w zawodzie pedagog-wychowawca w placówkach oświatowych realizujących  zadania z zakresu opieki i wychowania, w tym również w placówkach prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne i psychoedukacyjne oraz wszelkie inne zajęcia o charakterze profilaktycznym.

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowują absolwentów do praktycznej pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi.

Studia o profilu praktycznym przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Wybrane bloki zajęć prowadzone są za pośrednictwem platformy e-learningowej, która umożliwia praktycznie zdobywanie wiedzy bez konieczności wychodzenia z domu.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia, w trakcie których student zdobywa wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie:

 • pełnienia profesjonalnej i świadomej opieki wychowawczej nad podopiecznymi (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi);
 • szeroko rozumianej identyfikacji problemów związanych z możliwymi dysfunkcjami rozwojowymi, nieprawidłowym funkcjonowaniem środowisk wychowawczych oraz ignorowaniem potrzeb opiekuńczych;
 • projektowania i wdrażania elementarnych działań o charakterze profilaktycznym, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnym wobec podopiecznych niezależnie od wieku;
 • ogólnych reguł organizacji procesu wychowania i opieki;
 • sposobów organizacji czasu wolnego;
 • samodzielnego planowania ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Przedmioty realizowane w ramach siatki godzin:

 • pedagogika opiekuńcza – wprowadzenie
 • praca opiekuńczo-wychowawcza – metodyka
 • praca pedagoga szkolnego – metodyka
 • wybrane zagadnienia z zakresu patologii społecznych i profilaktyka
 • zaburzenia rozwoju i zachowania – profilaktyka
 • rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży – wspomaganie
 • opieka nad osobami w wieku starczym
 • umiejętności wychowawcze - trening

Kompetencje zawodowe

Osoba, która ukończy studia I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może rozpocząć pracę jako pedagog, opiekun bądź wychowawca w placówkach, takich jak placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki socjoterapeutyczne.

Dodatkowo absolwent studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza otrzymuje uprawnienia pedagogiczne, które w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego uprawniają go do podjęcia pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Możliwa ścieżka rozwoju zawodowego

Po ukończeniu studiów absolwent jest uprawniony do podjęcia pracy jako pedagog szkolny oraz nauczyciel świetlicy w szkołach podstawowych. Absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej może również podjąć pracę pedagoga, wychowawcy lub opiekuna w dowolnej placówce opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym, jak również placówce socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej. Po ukończeniu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej I stopnia absolwent może również podjąć zatrudnienie w różnorodnych zakładach leczniczych, ośrodkach pomagającym osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorymi i uzależnionym oraz wszelkiego rodzaju instytucjach realizujących działania z zakresu profilaktyki społecznej – świetlicach, klupach środowiskowych, ośrodkach terapeutycznych i innych.

Podnoszenie kwalifikacji

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Powyższy tytuł zawodowy uprawnia absolwenta do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w dowolnych  szkoleniach oraz formach samodoskonalenia.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu