Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie zagrożeń kryminalnych.

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z obszaru nauk społecznych.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie, jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości, jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym.

Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne

Celem jest wyposażenie studentów: w interdyscyplinarną wiedzę obejmującą różne koncepcje naukowe odnoszące się do etiologii i przebiegu procesów przestępczych; umiejętność diagnozowania, analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów w praktyce kryminologicznej.

Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie. Absolwent ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy interdyscyplinarnej.

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach, zajmujących się działaniami prewencyjnymi, operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nabywa kompetencje do ich skutecznego wykorzystania w pracy zawodowej i naukowej, organizacji i współdziałania różnych podmiotów oraz elementów środowiska lokalnego na rzecz prewencji przestępczości i podejmowania działań operacyjnych w celu ochrony jednostek i grup osób przed zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi.

Wybrane przedmioty:

-pedagogika resocjalizacyjna

-kryminologia

-psychologia sądowa

-socjologia kryminalistyczna

-fenomenologia przestępczości

-profilaktyka społeczna lub profilaktyka zachowań ryzykownych

-metodyka pracy resocjalizacyjnej

-techniki kryminalistyczne

-metodyka pracy kuratora sądowego

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność pedagogika kryminologiczno-sądowa

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga m.in. w placówkach resortu bezpieczeństwa, tj. policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej i innych związanych ze zjawiskami patologii społecznej, np. zakład poprawczy, zakład karny, placówki resocjalizacyjne, kuratela sądowa

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu