Logopedia

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika specjalna muszą być przygotowani do tego, aby sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom współczesności. W trakcie kształcenia na studiach I stopnia student zdobędzie wiedzę z dziedzin, takich jak: pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, psychologia, medycyna, rehabilitacja oraz logopedia. Studia I stopnia realizowane w oddziale Uczelni Korczaka w mieście Warszawa obejmują również zajęcia praktyczne i warsztatowe, które przygotują absolwentów do samodzielnego radzenia sobie z problemami edukacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi przy użyciu odpowiednich metod oraz środków.

Pedagogika specjalna, specjalność logopedia – umiejętności i kompetencje

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna to jedyne studia I stopnia przygotowujące absolwentów do podejmowania działań z zakresu rehabilitacji oraz edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowo specjalność logopedia umożliwia studentowi zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu dziedzin, takich jak pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, psychologia, medycyna i językoznawstwo. W szczególności:

 • umiejętności stawiania diagnozy i przygotowania terapii logopedycznej,
 • umiejętności wczesnego wykrywania nieprawidłowości i wdrażania działań z zakresu profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem niezależnie od wieku pacjenta,
 • umiejętności konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
 • metodyki pracy logopedy,
 • umiejętności dobrej organizacji warsztatu pracy,
 • umiejętności doboru odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wspierających mowę,
 • zasad pracy z osobami po udarach mózgowych, z zaburzeniami słuchu, z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • umiejętności komunikowania się z osobami z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami, np. zespołem Downa.

Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk realizowanych w: poradniach logopedycznych i psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach szpitalnych oraz w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji zlokalizowanych na terenie miasta Warszawa i okolicy.

Specjalność logopedia

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia ma za zadanie przygotowanie pedagogów do pracy rewalidacyjnej w palcówkach edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych oraz do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Studia I stopnia (licencjat) na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia kończą się uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu w zakresie pedagogiki specjalnej. Oznacza to, iż po ukończeniu studiów absolwent osiągnął wszystkie efekty kształcenia założone dla kierunku pedagogika specjalna. Wiąże się to z otrzymaniem kwalifikacji nauczycielskich do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnych kwalifikacji logopedycznych wymaganych przez Polski Związek Logopedów (min. 600 godzin przedmiotów logopedycznych i min. 90 godzin praktyk logopedycznych).

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie logopeda w placówkach pomagających osobom borykającym się z trudnościami w komunikacji językowej. Absolwent studiów licencjackich jest uprawniony do pracy w:

 • gabinetach logopedycznych (szpitale, przychodnie zdrowia),
 • placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola),
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • ośrodkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej,

a także na różnorodnych turnusach rehabilitacyjnych. Dodatkowo absolwent posiadający licencjat ze specjalności logopedia może założyć i prowadzić własny gabinet logopedyczny, w ramach którego może oferować usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób pracujących w mediach.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
III rok 2019 - 2020 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Wymagania dodatkowe

 • audiogram (prawidłowe badanie słuchu),
 • zaświadczenie od lekarza laryngologa o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzenie tzw. warunków twarzowo-zgryzowych oraz komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów).

Absolwent studiów kierunku pedagogika specjalna I stopnia może podjąć studia na II stopniu kierunkach pedagogika specjalna, pedagogika i na wszystkich innych kierunkach, których wymogi rekrutacyjne spełnia, również prowadzonych metodą kształcenia na odległość (e-learning).

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu