Pedagogika penitencjarna

Zaoczne studia magisterskie na kierunku pedagogika penitencjarna

Wydział Uczelni Korczaka Warszawa oferuje niestacjonarne studia II stopnia realizowane ze wsparciem innowacyjnych narzędzi nauczania, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Studia na kierunku pedagogika penitencjarna kierujemy przede wszystkim do osób zainteresowanych nabyciem kwalifikacji wymaganych w zawodzie pedagoga specjalizującego się w pedagogice penitencjarnej.

W ramach realizowanego programu nauczania student przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej.

E-learning i kształcenie na odległość – nowoczesne metody kształcenia na studiach o profilu praktycznym

Część zajęć w ramach kierunku pedagogika penitencjarna jest realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, dzięki czemu studenci mogą zdobywać wiedzę bez konieczności wychodzenia z domu.

Niestacjonarne studia II stopnia pozwalają studentom na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania diagnozy potrzeb społecznych występujących w środowiskach penitencjarnych,
 • projektowania i organizacji pracy penitencjarnej,
 • podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi,
 • realizacji założeń pracy resocjalizacyjnej z więźniami uzależnionymi,
 • efektywnego przygotowania osób osadzonych do opuszczenia placówki penitencjarnej,
 • organizacji działań edukacyjnych w ramach środowisk penitencjarnych,
 • współpracy z rodziną osoby osadzonej w placówce penitencjarnej.

Pedagogika penitencjarna – przedmioty realizowane w ramach studiów II stopnia:

 • psychiatria sądowa
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej w zakładzie karnym
 • metodyka pracy kuratora
 • profilaktyka postpenitencjarna
 • edukacja inkluzyjna
 • readaptacja i reintegracja społeczna

Pedagogika penitencjarna – kwalifikacje absolwenta

Ukończywszy studia niestacjonarne na kierunku pedagogika penitencjarna absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pedagoga o powyższej specjalizacji.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Po uzyskaniu dyplomu absolwent studiów realizowanych na Wydziale Uczelni Korczaka Warszawa jest uprawniony do podjęcia pracy jako pedagog. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach, takich jak placówki socjalizacyjne, interwencyjne, placówki kurateli sądowej, placówki resocjalizacyjne, placówki penitencjarne oraz rodzinne ośrodki konsultacyjno-diagnostyczne.

Kontynuacja nauki

Skończywszy studia niestacjonarne II stopnia na kierunku pedagogika penitencjarna uzyskuje tytuł magistra. Tytuł magistra uprawnia do podjęcia studiów III stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, a także studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 150 zł 2 110 zł 1 065 zł 430 zł
II rok 2018 - 2019 4 300 zł 2 190 zł 1 105 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu