Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – niestacjonarne studia II stopnia (studia magisterskie uzupełniające) realizowane ze wsparciem innowacyjnych metod nauczania, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza realizowana przez Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa to specjalność dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w szerokorozumianym sektorze edukacyjnym – w opiece nad dziećmi lub osobami starszymi.

Ukończywszy studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą z zakresu uwarunkowań determinujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a także umiejętnościami w zakresie diagnozowania dziecka, jego rodziny oraz otoczenia społecznego, jak również organizacji i wdrażania działalności o charakterze opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci i młodzieży czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej, w tym również metod pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Studia magisterskie (II stopnia) dadzą również absolwentowi podstawowe umiejętności w dziedzinie diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz planowania, a także wdrażania i oceny działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz profilaktycznym. Absolwent będzie potrafił rozwiązywać typowe problemy wychowawcze i przewidywać skutki realizacji lub zaniechania konkretnych działań pedagogicznych.

Niestacjonarne studia magisterskie oferowane przez Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa wyposażą absolwenta w kompetencje niezbędne do:

  • identyfikacji indywidualnych potrzeb, problemów i oczekiwań podopiecznych, jak również niekorzystnych z perspektywy wychowawczej zjawisk, poznania ich miko- i makrospołecznych uwarunkowań, a także wypracowywania i wdrażania skutecznych sposobów walki z nimi,
  • oferowania pomocy o charakterze pedagogiczno-psychologicznym wszystkim osobom jej potrzebującym – uczniom, nauczycielom, wychowawcom szkolnym oraz rodzicom i opiekunom dzieci,
  • przygotowywania programów i strategii wychowawczych oraz profilaktycznych, których zadaniem jest rozwój jednostki poprzez wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych,
  • inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy oraz instytucjach pomocowych.

Perspektywy zawodowe

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza realizowane przez Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa przy pomocy metod nauczania, takich jak e-learning i kształcenie na odległość pozwalają na zdobycie kwalifikacji zawodowych do pracy w zawodzie pedagoga i opiekuna. Absolwenci powyższych studiów mogą podjąć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowych, opieki częściowej, otwartej, całkowitej i pomocy społecznej.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może podjąć zatrudnienie w poniższych instytucjach: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczna i psychologiczno-pedagogiczna, placówka opiekuńczo-wychowawcza, placówka zapewniająca opiekę uczniom pobierającym nauki poza miejscem zamieszkania, środowiskowy dom opieki, środowiskowy dom całkowitej opieki dla dorosłych, a także: świetlica środowiskowa, instytucja wychowania pozaszkolnego czy dowolny środowiskowy ośrodek pomocy.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 150 zł 2 110 zł 1 065 zł 430 zł
II rok 2018 - 2019 4 300 zł 2 190 zł 1 105 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

    opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 II stopnia 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu