Oligofrenopedagogika

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej.
W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Program zajęć umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy na temat przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację metod pracy pedagogicznej z uczniami stosownie do stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

Ramowy program studiów

•    Pedagogika specjalna
•    Oligofrenopedagogika
•    Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
•    Rewalidacja indywidualna
•    Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum
•    Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
•    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
•    Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
•    Metodyka zajęć pozalekcyjna w internacie i innych placówkach specjalnych
•    Elementy prawa oświatowego
•    Praktyka pedagogiczna
•    Egzamin dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji procesu edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz stosować je adekwatnie do ich możliwości i potrzeb.
Absolwent jest praktycznie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, a także warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program studiów przygotowany jest dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Dla osób, które nie posiadają ww. kwalifikacji, studia mogą byc jedynie studiami kompetecyjnymi. Żeby uzyskać kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do pracy na stanowisku nauczyyciela, należy ukończyc studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika lub studia podyplomowe (nadające uprawnienia nauczycielskie).

Kryteria nadwania kwalifikacji nauczycielskich reguluje Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2015 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wszystkie wymienione powyżej studia (nadające kwalifikacje nauczycielskie) znajdują się w ofercie edukacyjnej WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Perspektywy zawodowe


Absolwenci studiów poprzez rozwój swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji mogą podejmować pracę w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Oligofrenopedagogika 3 4 725 zł 1 600 zł 810 zł 550 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania
Studia realizowane są jako trzysemestralne i obejmują 350 godzin
Praktyki pedagogiczne 60 godzin.

Adresaci studiów
Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, legitymujących się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych 5 letnich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania wstępne

  • ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie)
  • przygotowanie pedagogiczne (dopuszcza się możliwość uzyskania we własnym zakresie przygotowania pedagogicznego w czasie trwania studiów)

Kadra wykładowców
Wybitni eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych, 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31