Public relations instytucji pomocy i integracji społecznej

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 2 semestry. Forma niestacjonarna.

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

W trakcie studiów realizowane są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminarium dyplomowego.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do kompleksowego, nowoczesnego i sprawnego projektowania i realizacji procesu komunikowania się instytucji z jej otoczeniem instytucjonalnym, społecznym i medialnym. Studia ukierunkowane są na wymiar praktyczny, co umożliwia opanowanie warsztatu rzecznika prasowego oraz bezpośrednie zaznajomienie się z współczesnymi – również niekonwencjonalnymi – narzędziami PR oraz marketingu społecznego.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są pracowników publicznych i niepublicznych instytucji szeroko pojętego obszaru polityki społecznej (instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe).

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich lub licencjackich.

Ramowy program studiów:

aspektów kształtowania wizerunku instytucji i budowania relacji publicznych: diagnozy, planowania strategicznego (program PR, misja, strategie rozwoju, strategie zarządzania kryzysowego) oraz ich realizacji, profesjonalnego zarządzania informacją oraz kontaktów z mediami. Program studiów został tak skonstruowany aby uczestnicy zaznajomili się z zasadami tworzenia programów komunikowania się organizacji z otoczeniem w szerokim spektrum instytucji, niezależnie od sektora. Treści te rozwijane są podczas zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków PR-u i marketingu w celu pogłębienia i ukierunkowania znajomości technik, narzędzi oraz warunków efektywnej komunikacji społecznej.

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Studia przygotowują do pracy na takich stanowiskach jak rzecznik prasowy, specjalista ds. informacji, promocji, specjalista ds. komunikacji. Umożliwiają również podwyższenie kompetencji istotnych w kierowaniu i koordynowaniu pracami pomocy i integracji społecznej wszystkich szczebli.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Public relations instytucji pomocy i integracji społecznej 2 2 550 zł 1 300 zł 655 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.