Logopedia

Cel studiów

 • przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego
 • wykształcenie umiejętności diagnozowania logopedycznego
 • przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej

Ramowy program studiów
Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
 • terapii logopedycznej,
 • wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy,
 • konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
 • metodyki pracy logopedy,
 • organizacji warsztatu,
 • doboru pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
 • zasad pracy z osobami po udarach mózgowych, z zaburzeniami słuchu, z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • komunikacji osób z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami, np. zespołem Downa
 • Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk: w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji.

Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji językowej. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy dyplomowanego.

Absolwent może założyć i prowadzić również własny gabinet logopedyczny i prowadzić w nim diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, może prowadzić zajęcia z osobami medialnymi :aktorami, dziennikarzami.

Zdobędziesz tytuł zawodowy logopedy dyplomowanego oraz uprawnienia do podjęcia dalszego toku studiów na wybranej przez absolwenta specjalności,np. neurologopedii.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, praktycy, lekarze, neurologopedzi i pedagodzy specjalni. W programie studiów przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe, spotkania z osobami zajmującymi się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, jąkającym się. Przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe oraz warsztaty logopedyczne

Słuchacze mogą dodatkowo, bezpłatnie uczestniczyć w kursach i konferencjach organizowanych przez uczelnię poświęconych nowoczesnym metodom pracy, pedagogice specjalnej a także opiece nad dzieckiem i dorosłym wymagającym specjalnej troski i wsparcia, rehabilitacji i terapii. Mogą także uczestniczyć w spotkaniach Koła Logopedycznego.

Studia podyplomowe są studiami nadającymi uprawnienia zawodowe. Nie dają uprawnień nauczycielskich.

Kwalifikacje
Studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu logopedy.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 8 rat 12 rat
Logopedia 4 7 450 zł 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 655 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania studiów
Studia trwają 4 semestry (720 godzin)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • audiogram – prawidłowe badanie słuchu,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzenie poprawności wymowy kandydata),
 • odpowiednie warunki twarzowo-zgryzowe,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

Adresaci studiów
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie (humanistyczne, pedagogiczne, aktorskie, medyczne - mgr pielęgniarstwa, lekarz, audiolog, rehabilitant). Kandydat na studia musi posługiwać się poprawną polszczyzną i mieć prawidłową artykulację, posiadać prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych, 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31