Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Studiując na specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA nabędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Podstawowym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z uwzględnieniem socjopedagogicznych, psychologicznych i kryminologicznych uwarunkowań stosowania środków poprawczych, karnych i probacyjnych wobec osób naruszających normy prawne. Studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę dzięki przedmiotom kształcenia z bloku podstawowego np. wprowadzenie do pedagogiki, socjologii, psychologii, podstaw patologii społecznej, kryminologii i wiktymologii oraz grupie przedmiotów kierunkowych np. pedagogika społeczna, teoria wychowania i kształcenia, pedagogiki penitencjarnej i środków probacji, psychopatologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach penitencjarnych, resocjalizacyjnych oraz interwencyjnych: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, hostele, ośrodki readaptacji społecznej, ośrodki kuratorskie i placówki profilaktyczno-prewencyjne.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 400 zł 1 730 zł 870 zł 350 zł
II rok 2018 - 2019 3 800 zł 1 935 zł 975 zł 390 zł
III rok 2019 - 2020 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31